Algemene Voorwaarden van Schutte Milieu & Advies BV

Algemeen

Hierna wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Schutte Asbestinventarisaties
Opdrachtgever: De wederpartij van Schutte Asbestinventarisaties, althans ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdrachten tot het verrichten van werk verstrekt aan, of diensten afneemt van Schutte Asbestinventarisaties.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van Schutte Asbestinventarisaties.
1.2. Afwijkingen van uitzonderingen op en toevoegingen aan deze voorwaarden (waaronder mede andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever) verbinden Schutte Asbestinventarisaties slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Schutte Asbestinventarisaties geaccepteerd.

2. Offertes

2.1. De door Schutte Asbestinventarisatie gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven.
2.2. Schutte Asbestinventarisaties heeft het recht een offerte onverwijld, inhoudende binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
2.3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3. Overeenkomsten

3.1. Overeenkomsten met Schutte Asbestinventarisaties komen in beginsel tot stand door een schriftelijke bevestiging binnen 3 maanden van een door Schutte Asbestinventarisaties uitgebrachte offerte, door ondertekening van een specifiek opdrachtenformulier van Schutte Asbestinventarisaties, of een andere schriftelijke wijze. Echter, ook indien door partijen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht te bestaan.
3.2. Schutte Asbestinventarisaties wordt eerst gebonden na uitdrukkelijke aanvaarding van een opdracht. Schutte Asbestinventarisaties heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Schutte Asbestinventarisaties zal de overeenkomst met de nodige zorg en vakmanschap uitvoeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.2. Schutte Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet door Schutte Asbestinventarisaties geïnventariseerde asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van Schutte Asbestinventarisaties.
4.3. Schutte Asbestinventarisaties bepaalt de wijze waarop en de methode en apparatuur waarmee haar werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien Schutte Asbestinventarisaties in dit opzicht verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, is Schutte Asbestinventarisaties volledig ontslagen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die keuze, zonder dat dit voor Schutte Asbestinventarisaties leidt tot de verplichting de opdrachtgever op mogelijke consequenties te wijzen, tenzij de nadelige consequenties van een verzoek op instructie van de opdrachtgever, zonder enig onderzoek van Schutte Asbestinventarisaties onmiddellijk duidelijk zijn.
4.4. Schutte Asbestinventarisaties heeft het recht de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden in meer of mindere mate door derden te laten verrichten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schutte Asbestinventarisaties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schutte Asbestinventarisaties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schutte Asbestinventarisaties zijn verstrekt, heeft Schutte Asbestinventarisaties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6. Schutte Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

5. Termijnen

5.1. Overeengekomen termijnen voor het voltooien van de door Schutte Asbestinventarisaties te verrichten werkzaamheden en/of voor de aanlevering van het resultaat daarvan gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In het geval Schutte Asbestinventarisaties een overeengekomen termijn niet in acht neemt dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar een, na overleg met haar te bepalen, redelijke termijn worden gegund waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
5.2. De termijn wordt in elk geval verlengd met het tijdvak, waarin de uitvoering van de opdracht is belemmerd door toedoen van de opdrachtgever.

6. Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bl ijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodza kelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vull en, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dergelijke wijziginge n en/of aanpassingen zijn slechts bindend indien zu lks schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wo rdt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van vo ltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Schutte Milie u & Advies BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogel ijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenk omst financiële en/of kwalitatieve consequenties he eft, zal Schutte Milieu & Advies BV de opdrachtgever hierover tevoren inlicht en.
6.4 Indien de opdrachtgever een wijziging van de overee nkomst voorstelt die neerkomt op een vermeerdering van de werkzaamheden, en Schutte Milieu & Advies BV daarme e akkoord gaat, zal die wijziging als een nieuwe op dracht worden beschouwd.
6.5 Indien de opdrachtgever een wijziging van de overee nkomst voorstelt die bestaat uit of leidt tot een v ermindering van de werkzaamheden van Schutte Milieu & Advies BV kan Sc hutte Milieu & Advies BV vergoeding van de door haa r als gevolg daarvan geleden schade vorderen die in elk geval 50 % van de voor niet uitgevoerde werkzaamheden versch uldigde vergoeding zal bedragen.

7. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede in het geval van schorsing van betalingen, surséance van betaling, faillissement, liquidatie van de overeenkomst of gedeelten daarvan , die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrek estelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbi nden, dan wel voor dienstverlening vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen, (onverminderd het recht van Schutte Milieu & Advies BV op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige niet-nakoming van de opdrachtgever), dan wel verdere uitvoering van alle tussen de opdrachtgever en Schutte Milieu & Advies BV lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.2 Zowel in geval van ontbinding als in dat van opscho rting heeft Schutte Milieu & Advies BV het recht te rstond betaling te verlangen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden e n de gemaakte uren, alsmede voor schaden, kosten en rente, een redelijk deel van de gederfde winst daaronder begrepen, onde r aftrek van de reeds betaalde termijnen.

8. Resultaten

8.1 Opdrachtgever zal de resultaten van de werkzaamhede n van Schutte Milieu & Advies BV, bestaande uit ond erzoeksuitslagen, adviezen, informatie of welke andere vorm dan ook, uitsluitend te eigen behoeve gebruiken. Behoudens w anneer de resultaten zijn vervat in een voor het betreffende doel bestem d certificaat, zal de opdrachtgever deze niet gebru iken voor publicatie of voor opname in voor derde toegankelijke documentatie, of daarna verwijzen.
8.2 Indien misverstanden ontstaan tengevolge van het do or de opdrachtgever bekendmaken van resultaten van het onderzoek of wanneer Schutte Milieu & Advies BV ernstig gevaar v oor personen of goederen constateert of wanneer geh eimhouding in strijd is met wettelijke taken en verplichtingen, heeft Schut te Milieu & Advies BV het recht gegevens zoveel als nodig aan derden bekend te maken of toe te lichten. Indien mogelijk treedt Schutte Milieu & Advies BV eerst in overleg met de opdrachtgever voordat mededelingen aan derden gedaan worden.
8.3 Schutte Milieu & Advies BV heeft het recht resultat en te gebruiken voor vergelijkings-, referentie- st atische of wetenschappelijke doeleinden, waarbij Schutte Milieu & Advies BV ervo or zorg draagt dat de identiteit van de opdrachtgev er niet kenbaar is.

9. Andere opdrachtgevers

Schutte Milieu & Advies BV zal immer gerechtigd zij n gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdracht gevers te verrichten, tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen.

10. Medewerkers Schutte Milieu & Advies BV

De opdrachtgever zal met de medewerkers van Schutte Milieu & Advies BV geen arbeidsovereenkomst aangaa n dan wel anderszins buiten Schutte Milieu & Advies BV om, di rect dan wel indirect, te werk stellen, noch tijden s de duur van de werkzaamheden, noch binnen 2 jaar na beëindiging va n de werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk word t overeengekomen. Indien de opdrachtgever deze bepaling schendt, zal de opdrachtgever Schutte Milieu & Advies BV een boe te betalen van € 25.000,- per medewerker met wie de opdrachtgever ee n arbeidsovereenkomst aangaat dan wel per medewerke r die anderszins buiten Schutte Milieu & Advies BV om, direct dan we l indirect, te werk wordt gesteld.

11. Intellectueel eigendom

Alle rechten op uitvindingen, werkwijzen en dergeli jke gedaan of ontwikkeld door Schutte Milieu & Advi es BV voor of naar aanleiding van een opdracht zullen toekomen aan Sch utte Milieu & Advies BV.

12. Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhoudin g van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit doo r de andere partij is medegedeeld of als dit voortv loeit uit de aard van de informatie. Dit geldt in ieder geval voor de werkwijze van Schu tte Milieu & Advies BV.
12.3 Voor deze geheimhouding geldt een termijn voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk ande rs zijn overeengekomen.

13 . Aansprakelijkheid

13.1 Schutte Milieu & Advies BV is jegens de opdrac htgever aansprakelijk indien er sprake is van een t oerekenbare tekortkoming en de opdrachtgever Schutte Milieu & Advies BV schrift elijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Schutte M ilieu & Advies BV heeft gesommeerd om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en bovendien Schutte Milieu & Advies BV aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
13.2 Maakt Schutte Milieu & Advies BV bij de vervu lling van de opdracht gebruik van een andere persoo n, dan is de adviseur op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen te kortkomingen, tenzij de andere persoon door de opdr achtgever is voorgeschreven.
13.3 Is de Schutte Milieu & Advies BV krachtens het bepaalde in artikel 13.1 en 13.2 aansprakelijk, da n is zij gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden, directe schade.
13.4 Tot de directe schade behoren in geen geval: b edrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winst derving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoe ringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht va n de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
13.5 Schutte Milieu & Advies BV is bevoegd om in go ed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor zijn aansprakelijk is, te herstellen of de uit de t ekortkomingen voortvloeiende schade te beperkten of op te heffen.
13.6 Indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 13.2 niet, niet tijdig of niet deugdelij k presteert en Schutte Milieu & Advies BV het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor Schutte Milieu & Advies ontstane extra onkoste n aan haar vergoeden, voor zover haar deze niet zij n vergoed door deze persoon. Daartegenover zal Schutte Milieu & Advies BV, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan dez e haar vordering op deze persoon cederen tot het door de opdrachtgever aan haar te vergoeden bedrag.